Stel cookie voorkeur in

Pestprotocol

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs.

Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Structuur en regelmaat geven het kind meer kansen. Om dit klimaat te kunnen bereiken, vinden wij een goed contact tussen school en thuis van groot belang. Wij beseffen dat een groot deel van de verantwoording met betrekking tot het schoolklimaat op de schouders van de school rust. Echter de rol die  ouders hierin (kunnen) vervullen mag niet onderschat worden. Te denken valt aan het opvangen van kinderen wanneer ze uit school komen, helpen met huiswerk en aandacht voor het wel en wee van het kind in de school.

Daarnaast speelt het hebben van respect voor elkaar een grote rol. We streven naar een open en eerlijke benaderingswijze tussen ouders, leerkrachten en leerlingen, een en ander op basis van vertrouwen in elkaar.

Hiertoe maken we met elkaar afspraken over omgang en discipline. Veiligheid van kinderen proberen we te waarborgen. Hierbij denken we niet alleen aan technische veiligheid, zoals eisen aan het gebouw, de speelplaats enzovoorts, maar ook aan maatregelen ter be scherming van kinderen tegen pesten, bedreiging, intimidatie en geweld. Dit wordt onder andere tot uitdrukking gebracht in een protocol preventie machtsmisbruik en mishandeling De reglementen liggen op school ter inzage en zijn ook terug te vinden in de schoolgids.

ONZE AFSPRAKEN MET ELKAAR

Binnen de school hebben wij de volgende afspraken met elkaar gemaakt.             

Deze afspraken gelden op onze school en ook daarbuiten:

  1. Iedereen hoort erbij. Je mag niemand buitensluiten.
  2. Het gaat er niet om, hoe iemand eruit ziet.
  3. Lach niemand uit.
  4. Probeer alleen aardige dingen over elkaar te zeggen.
  5. Doe niemand pijn; niet schoppen en slaan, maar ook niet uitschelden.
  6. Laat elkaar met rust. En zit niet aan de spullen van een ander.
  7. Bemoei je niet met andermans ruzie.
  8. Als er gepest wordt, vertel het thuis of op school! Dat is geen klikken.
  9. Probeer een ruzie zelf uit te praten en luister goed naar elkaar.                                
  10. Vergeven en vergeten zijn belangrijk.

Word je gepest? Vertel het! Altijd...

 

Onze school heeft een anti-pestprotocol en een anti-cyber-pestprotocol.

Zie hier voor het Anti-pestprotocol.

Zie hier voor het Anti-cyberpestprotocol.