Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief januari loc. Zuid

22-12-2016

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en 
een gezond en voorspoedig nieuwjaar!

Vanuit de directie

Beste ouders,
Over de voortgang van het Kindcentrumplan (het 4-jaren-beleidsplan op weg naar de vorming van een kindcentrum) wil ik u graag het volgende melden:
In de vertaalslag van de in het KC-plan geformuleerde visie naar een zichtbare uitwerking op de werkvloer moeten er vele stappen gezet worden.
Vanuit het KC-plan zijn ambities geformuleerd die recht doen aan actuele eigentijdse onderwijsontwikkeling. Dit proces kost tijd en is complex vanuit de situatie van onze school, twee locaties en twee partners kinderopvang. We willen, samen met het bestuur, dit proces een impuls geven.
Het bestuur zet in op een professionele leergemeenschap binnen de school maar ook  binnen het directieberaad. Hiervoor geldt elkaar ondersteunen, er samen voor gaan staan, kwaliteiten van elkaar benutten, van en met elkaar leren en ontwikkelen.
Vanuit deze gedachte en uiteraard in overleg met het bestuur en direct betrokkenen, komt er op projectmatige basis een ondersteunende kracht (met de status van directeur) in dit veranderproces om tijd en kwaliteit in te brengen. Haar naam is Liesbeth van den Berg, de directeur van KC Westerbreedte. Zij zal voor zolang het duurt, tezamen met het huidige MT (en zonder dat het op onze formatie drukt!), haar expertise gaan inzetten in dit proces binnen Het Bossche Broek als geheel.
Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via de nieuwsbrief.
 
Liesbeth van den Berg heeft voorheen 12,5 jaar als onderwijskundige gewerkt op de Fontys Pabo waarbij zij zich bezig hield met competenties en talentontwikkeling bij leerkrachten. Zij had daar als expertise "specialist jonge kind". De laatste vier jaar is zij directeur op KC Westerbreedte, waar twee scholen in een fusieproces mooie ontwikkelingen doormaken op verschillende terreinen. Uiteraard heten wij Liesbeth van harte welkom in onze organisatie om samen met ons de geformuleerde visie tot stand te kunnen brengen.

Fred Timmermans

Vanuit de school

Studiedagen/ vakantie

Kerstvakantie: Zaterdag 24 december 2016 t/m zondag 8 januari 2017.

Studiedag: vrijdag 13 januari is een studiedag en zijn alle kinderen vrij.

Rapport en oudergesprekken

Anders dan in de schoolgids staat aangegeven zal het 1e rapport voor de groepen 3-8 op donderdag 9 februariworden meegegeven.

De gesprekken hierover zullen op woensdag 15, op donderdag 16 en op maandag 20 februari plaatsvinden. Twee weken van te voren kunt u via onze app het gesprek zelf plannen.

Gevonden voorwerpen

Vrijdag voor de kerstvakantie worden alle gevonden voorwerpen weggegooid. Tot die tijd kunnen ouders en kinderen de spullen nog ophalen.

Vanuit de Bieb!

Vrijdag 30 september, voorafgaand aan de Kinderboekenweek, heeft boekhandel Bruna op school een kinderboekenmarkt gehouden en de schrijfster Tosca Menten uitgenodigd om in diverse groepen uit en over haar werk te vertellen. We hebben ook kunnen deelnemen aan een speciale actie van Bruna winkeliers. Hiervoor konden de kassabonnen van, tijdens de boekenmarkt, gekochte boeken worden ingeleverd. Voor  20 % van het totaalbedrag aan ingeleverde kassabonnen mochten boeken voor school worden aangeschaft.
We willen iedereen die aan deze actie heeft deelgenomen hartelijk bedanken. Van de opbrengst van de actie, € 190,00,  hebben we 'toneelleesboeken' aangeschaft die kunnen worden ingezet bij het duo-lezen en het zelfstandig lezen. Het principe van deze boekjes is dat kinderen samen hardop in een boekje lezen waarbij elk kind een eigen rol leest.

De leescoördinatoren.

Vanuit de groepen

Groepen 1-2

De kleutergroepen starten in januari met thema "Muziek"

Groepen 3

Groep 3a en 3b hebben op dinsdag 17 januari een voorstelling: Jazz Duzz.

Groep 5

Groep 5 heeft in januari en februari weer lessen van de Muzerije. Op dinsdag 10, 17, 24. 31 januari en 7 februari van 11.00-12.00 uur in de speelzaal van de kleuters krijgen we dansles.

Groep 6

23 januari: Voorstelling: De grote illusionist, Verkadefabriek, 10.15 - 11.15 uur.

Vertrek met de bus omstreeks 9.45.

De grote illusionist is een magische muziektheatervoorstelling. Het gaat over een assistente die te hard werkt en een jongen die een briljant goochelaar wilde worden. Liegen en bedriegen en een langoor die telkens weer opduikt.

Voor groep 7 en 8

30 december: Zaalvoetbaltoernooi in sporthal Maaspoort. We doen mee met 1 meisjesteam en 3 jongensteams. Meisjestoernooi is 's-morgens, jongenstoernooi 's-middags.