Stel cookie voorkeur in

GMR

Twee leden van de medezeggenschapsraad van basisschool Het Bossche Broek vormen samen met leden uit overige MR’en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Deze raad bespreekt medezeggenschapszaken die voor alle scholen gelden die vertegenwoordigd zijn in Stichting Signum.

Voorbeelden waarvoor instemming van de GMR nodig is zijn o.a.:

- Vaststelling of wijziging van regels op het gebied van veiligheid/gezondheid en welzijn
- Vaststelling / wijziging op bovenschools niveau van het zorgplan
- Vaststelling / wijziging van een klachten- of sponsorregeling

Adviesbevoegdheid heeft de GMR o.a. t.a.v. besluiten op gebied van:

- Vaststelling /  wijziging van de bestuursbegroting en het directiestatuut, alsmede het benoemingsbeleid van de schoolleiding en overige personeel
- Vakantieregeling
- Vaststelling / wijziging van het beleid m.b.t. huisvesting en het onderhoud van de scholen
- Vaststelling / wijziging van beleid m.b.t. toelating of verwijdering van leerlingen

Daarnaast zijn er specifieke onderwerpen waar óf de personeelsgeleding óf de oudergeleding instemming dan wel advisering geeft aan het bevoegd gezag.