Stel cookie voorkeur in

Ouderbetrokkenheid

De opvoeding van kinderen is een taak van ouders en school samen. De school heeft haar eigen verantwoording en werkt aanvullend op de opvoeding door de ouders. Zoals de ouders mogen verwachten dat de school haar taken goed uitvoert, zo mag de school van de ouders verwachten, dat ze belangstelling hebben voor wat op school gebeurt en zeker voor datgene wat specifiek betrekking heeft op hun kind. Belangstelling van ouders voor hun kind is een basisvereiste voor het gevoel dat een kind over zichzelf op school en zijn/haar prestaties heeft. De school verwacht dan ook, dat ouders aanwezig zijn tijdens de rapportbesprekingen, gehoor geven aan een uitnodiging voor een oudergesprek en alle medewerking geven bij onderzoeken en speciale begeleiding welke in het belang van hun kind zijn. Daarnaast stellen we het op prijs als ouders actief deelnemen aan binnen of buitenschoolse activiteiten, actief zijn als klassenouder of hulpouder. Belangrijk is dat ouders bij (vermeende) problemen meteen contact opnemen met de school. Dit vraagt omgekeerd van de school dat we openstaan voor (kritiek van) ouders en serieus met hun wensen en opmerkingen omgaan. Ouders mogen van de school en leerkrachten verwachten dat ze zich steeds voor de volle 100% inzetten voor het kind en speciale aandacht geven aan die kinderen die extra zorg nodig hebben. Dit vraagt van de leerkrachten ook een grote openheid richting ouders.