Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief mei 2018

19-04-2018

Vakanties en vrije dagen

Meivakantie: zaterdag 21 april t/m zondag 6 mei

Hemelvaart: donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei

Tweede Pinksterdag: maandag 21 mei

Studiedag: dinsdag 22 mei

Vanuit de school
Activiteiten

Sponsorloop: vrijdag 18 mei

Schoolreis: donderdag 31 mei

Thema

‘Wat vliegt daar?’
Datum: maandag 7 mei tot en met vrijdag 6 juli 

Wordt u ook onze natuur(groot)ouder?

Samen met de leraar en kinderen natuur beleven daar waar het hoort: In de natuur!

Op 13 september 2018 start een korte, gratis cursus voor natuur(groot)ouder waarin u de praktijk van natuuronderwijs ervaart en meer inzicht verwerft om kinderen, onder supervisie van de leraar, te begeleiden in de natuur.
Lijkt het u leuk om, samen met de andere enthousiaste natuurouders van KC Het Bossche Broek, mee te helpen met de organisatie van natuuruitstapjes, activiteiten te bedenken, geschikte locaties te zoeken en te begeleiden bij de activiteiten, klik hier voor meer informatie! 

Vanuit de directie
Groepsindeling

Op grond van de beschikbare middelen voor de bekostiging van de formatie in schooljaar 2018-2019 zal de groepsindeling als volgt gemaakt gaan worden.

Kindcentrummonitor resultaten

In november en december 2017 hebben ouders, personeel en leerlingen de (tevredenheids)monitor ingevuld die door het schoolbestuur op alle scholen is uitgezet. In februari 2018 hebben we de resultaten gekregen. Binnen het MT, het team en de MR hebben we inmiddels deze resultaten geanalyseerd, besproken en verdiepende vragen met elkaar uitgewerkt. Nu komen we in de fase van conclusies en aanbevelingen. Deze worden weer verwerkt in onze kindcentrumgids en het nieuwe jaarplan voor 2018-2019. (Voor meer informatie klik hier.)

Nieuwbouw of renovatie (vervolg)!

Op 11 april is de vervolg afspraak geweest met gemeente, bestuur en het bureau Space Value. Er zijn zes verschillende scenario’s besproken die passen binnen de stedelijke ontwikkeling. We hebben het aantal scenario’s al terug kunnen brengen. Het scenario van 1 kindcentrum tussen beide locaties in blijkt bijvoorbeeld niet haalbaar. Er wordt nu gefocust op 2 locaties.  Het terrein van locatie zuid is voldoende groot om het aantal kinderen te kunnen plaatsen (school en kinderopvang). Het terrein van locatie centrum heeft hierbij nog een aantal uitdagingen dat onderzocht moet worden. Denk dan bijvoorbeeld aan het aantal lagen dat een kindcentrum mag hebben in de hoogte en de uitdagingen die er liggen in voldoende buitenspeelruimte. We houden u op de hoogte!

Verantwoording en dialoog

Als kindcentrum leggen we verantwoording af over onze behaalde resultaten van leerlingen met ouders tijdens de rapportgesprekken of in een ander individueel gesprek als daar aanleiding toe is. Nieuw is dat we twee keer per jaar in de nieuwsbrief ook verantwoording af willen leggen over de totale resultaten behaald op schoolniveau. Hoe doen we dat? (Voor meer informatie, klik hier.)

Parkeren rondom school

Graag willen we nog een keer uw medewerking vragen voor de parkeerproblematiek rondom de school.
Met elkaar zijn wij er natuurlijk van bewust dat bij het gaan en komen naar en van school een drukte ontstaat die haast niet te reguleren valt.
Ik verwijs graag nog een keer naar de afspraken die we hieromtrent met elkaar dan wel met parkeerbeheer hebben gemaakt.
U vindt deze via onze website (www.hetbosschebroek.nl) in de schoolgids op pagina 65.
 
Afspraken maken is mooi, maar we zullen ons er ook van bewust moeten zijn dat we merendeels zelf de uitvoerders zijn van deze afspraken.
Vandaar: als wij met elkaar ook tijdens het halen en brengen de schoolomgeving veilig willen laten zijn voor “onze” kinderen, en dat willen we toch allemaal, vraagt dat ook iets van onszelf. Ik wil dan nog eens een beroep doen op een ieder om het eigen gedrag nog eens tegen het licht te houden. Een zo optimale veiligheid van de kinderen begint bij onszelf. Met veel dank voor de medewerking.
 
Namens oudervereniging en schoolteam
 
Babs Vanwestenbrugge,
Fred Timmermans

Vanuit Muziek
Thema ‘Koninklijk’: leuk onderwerp voor de muziekles

In de midden- en bovenbouw hebben we naast andere “Koninklijke” liederen natuurlijk het Wilhelmus geoefend.  In de hogere groepen is ook besproken waarom ons volkslied zo speciaal is.

Wilt u samen met uw kind het Wilhelmus nog eens zingen? Dat kan via deze link. Het staat in een geschikte toonhoogte voor de kinderen. 

Ook voor de onderbouw waren er bijzondere liederen in dit thema. Via deze link is het lied: Kijk daar komt de fanfare aan te horen. Het wordt gezongen door groep Z4a. 

Vanuit de groepen
Unit 1

Na de meivakantie starten we met het thema 'Wat vliegt daar?' Via een themabrief vertellen we jullie graag wat meer over dit leuke thema.

Unit 2

Groepen 4

Op 29 mei gaan de groepen Z4b en Z8b naar het Noord-Brabants Museum voor het erfgoedproject 'Mijn verhaal van Brabant'.

Daar zullen de kinderen van groep 8 verhalen vertellen aan de kinderen van groep 4 over voorwerpen die in het museum te zien zijn.

We vertrekken lopend om 12.30 uur vanaf school en zijn op tijd terug. Vanwege de vertrektijd moeten de kinderen van groep 4 en 8 die middag allemaal overblijven!

Groepen 5

Voor de groepen Z5 starten in mei de lessen van de Muzerije weer. In deze laatste ronde komt muziek aan bod. De lessen vinden op woensdagen plaats. 

Op donderdag 17 mei hebben de groepen Z5 een rekenochtend samen met groep Z6. Deze ochtend zal in het teken staan van allerlei verschillende rekenactiviteiten.

Unit 3

Groep 6

Op donderdag 17 mei heeft groep Z6 een rekenochtend samen met de groepen Z5. Deze ochtend zal in het teken staan van allerlei verschillende rekenactiviteiten.

 

Groepen 7

Op donderdag 17 mei gaat groep Z7 voor een speciale tentoonstelling/rondleiding naar het Noord-Brabants Museum: A Chinese journey: The Sigg collection. Daarna gaan we op 24 mei in de klas aan de slag met de Chinese traditie van het kalligraferen. We zijn nu al heel benieuwd!
 
De groepen 7 hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan het beheersen van de verkeersregels. Gelukkig met goed resultaat!
Want op 5 april hebben alle kinderen het theoretisch examen gehaald en donderdag 12 april hebben ze alle 60 laten zien, dat ze ook veilig aan het verkeer kunnen deelnemen tijdens het praktisch verkeersexamen. De diploma-uitreiking heeft vrijdag 13 april plaatsgevonden bij ‘In de Roos’.
Foto’s van het verkeersexamen en de diploma-uitreiking zijn hier te vinden en via http://www.wijkraadzuid.nl/ (onder het kopje ‘Verkeersweek’)
 

Groepen 8

Op 29 mei gaan de groepen 4b en 8b naar het Noord-Brabants Museum voor het erfgoedproject 'Mijn verhaal van Brabant'.

Daar zullen de kinderen van groep 8 verhalen vertellen aan de kinderen van groep 4 over voorwerpen die in het museum te zien zijn.

We vertrekken lopend om 12.30 uur vanaf school en zijn op tijd terug. Vanwege de vertrektijd moeten de kinderen van groep 4 en 8 die middag allemaal overblijven!