Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief december 2018

27-11-2018

Kindcentrumontwikkeling

Op 6 november heeft het bestuur aan de MR gevraagd in te stemmen met het aanvragen van een tweede BRIN-NUMMER (schoolnummer), zodat de ontvlechting formeel zou kunnen starten per 1 augustus 2019. Op dit moment is de MR onder voorwaarden akkoord.

Op 26 november was een klankbordmoment gepland met als onderwerp kindcentrumontwikkeling en profilering. Deze is door te weinig aanmeldingen (4) niet door gegaan.

 

Vervanging bezetting Interne Begeleiding  Unit 3

Carola de Jong is momenteel de interne begeleider voor Unit 3 op beide locaties. Per 1 december 2018 heeft zij een betrekking aanvaard als locatieleider van een SBO-school. Uiteraard wensen wij haar in haar nieuwe werkkring veel succes en willen wij haar bedanken voor haar inzet en betrokkenheid.

De werkzaamheden binnen de interne begeleiding zullen op locatie centrum voor unit 3 worden overgenomen door Anke van Kerkhoven, nu al intern begeleider voor unit 1 centrum. Op locatie zuid verwelkomen wij binnen de interne begeleiding voor unit 3 een nieuw gezicht in de persoon van Simone Haagmans.

Inmiddels heeft reeds een zorgvuldige overdracht plaats gevonden.

 

Vertrouwenspersonen KC Het Bossche Broek
Klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen.

Op kindcentrum Het Bossche Broek vinden we het belangrijk dat kinderen, ouders, professionals en stagiaires op een prettige manier in een veilig klimaat met elkaar omgaan. Om ervoor te zorgen dat dit goed verloopt, hebben we afspraken gemaakt waaraan we binnen  De Vreedzame School met elkaar werken.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op het kindcentrum zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld kunnen kinderen, ouders en professionals een beroep doen op de ondersteuning van de interne vertrouwenspersonen.

Deze vertrouwenspersonen luisteren, geven informatie over mogelijke vervolgstappen, zorgen eventueel voor contact met een externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning en dragen zorg voor preventie van machtsmisbruik binnen het kindcentrum.

Op ons kindcentrum zijn er 3 professionals waar je altijd terecht kunt. Deze vertrouwenspersonen zijn:

Locatie centrum

Miranda van der Heijden (miranda.vanderheijden@signumonderwijs.nl). Miranda is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Anke van Kerkhoven (anke.vankerkhoven@sigumonderwijs.nl). Anke is alle dagen aanwezig behalve donderdag.

Locatie Zuid

Julia Roozen (julia.roozen@signumonderwijs.nl). Julia is aanwezig op alle dagen behalve donderdag.

 

Signalering (hoog) begaafde leerlingen op Het Bossche Broek

Onze missie is: “Samen het beste uit ieder kind halen”. Wij willen daarom onze (hoog)begaafde kinderen een passend onderwijsaanbod bieden dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van deze groep kinderen en dat past binnen de visie en organisatie van ons kindcentrum.

Om deze kinderen te kunnen signaleren binnen de groep, werken de leerkrachten met het SIDI-3 protocol. Dit  is een protocol voor signalering van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs. De leerkrachten hebben nu de jaarlijkse signaleringslijst ingevuld. Bij de kinderen waarvan de leerkrachten signalen hebben aangemerkt die kunnen duiden op een ontwikkelingsvoorsprong gaan we verder met de volgende stap van het protocol. In de volgende stap kan aan ouders gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen over hun kind. Dit gebeurt op vrijwillige basis, u heeft hier als ouder een keuze in om dit wel of niet te doen. Deze vragenlijsten zullen deze maand worden meegegeven met de betreffende ouders.

Binnen onze visie vinden we het belangrijk om in samenwerking met ouders het beste uit ieder kind halen. Om dit te bereiken is het belangrijk voor ons om informatie van u als ouders te krijgen, zodat wij goed op de hoogte zijn van het beeld dat u heeft van uw kind. U kent uw kind immers het best!

Naar aanleiding van de informatie die u invult over uw kind, kunt u een gesprek aanvragen met de leerkracht. De leerkracht kan u ook uitnodigen voor een gesprek.

Vervolgens wordt in overleg met u en de leerkracht, ondersteund door de intern begeleider, het protocol verder doorlopen met als doel te komen tot een passend onderwijsaanbod.

Wanneer uw kind in voorgaande jaren al gesignaleerd is, zult u nu geen brief ontvangen, omdat uw kind al een aangepast onderwijsaanbod krijgt. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de leerkracht(en) van uw kind.

 

Vanuit De Vreedzame School

Via onderstaande link komt u in de nieuwsbrief van DVS blok 3.

Nieuwsbrief blok 3

 

Vanuit de bieb

Gezocht: vrijwilligers voor de schoolBiEB unit 1 locatie zuid

Informatie schoolbieb

 

Vanuit de  pilot  “prettig verkeer rondom de school”

Op woensdag 7 november j.l. heeft voor de tweede maal een bijeenkomst plaats gevonden binnen de pilot “prettig verkeer” waarover al eerder informatie is verstrekt. Deze keer ook in aanwezigheid van één van onze ouders in de persoon van Hans van der Heijden. Heel fijn en dank voor je bijdrage, Hans. Door middel van vragen, oefeningen en situatiebeschrijvingen beginnen we een beeld te krijgen van de (on)gewenste verkeerssituaties rondom scholen én hoe we hiermee  kunnen omgaan.

Komende weken zullen de aannames en inzichten getoetst worden aan de Bossche situaties door een onderzoeksbureau. Het plan is om daarna op korte termijn online vragenlijsten aan te leveren.  Ouders krijgen dan het verzoek middels het invullen van deze vragenlijsten hun bijdrage te leveren aan deze pilot. In de periode januari-maart 2019 wordt er een ‘paraplu’ ontwikkeld en wordt een plan bedacht voor de uitrol. Over het vervolg zullen we  u weer via deze nieuwbrief  informeren.

 

Vanuit het vak muziek
Sinterklaaslied locatie centrum

Voor locatie centrum is een nieuw welkomstlied gemaakt. U kunt dit lied vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=w8EIVE-zdXo

Tip: Zing het lied thuis alvast met z’n allen. 

 
Sinterklaaslied locatie zuid

Samen met alle kinderen zullen we op woensdagochtend Sinterklaas weer passend welkom heten. Als u thuis alvast wilt oefenen kan dat via onderstaande link:

Welkomstlied Sinterklaas locatie Zuid

 
Concert der snaren

Dit jaar worden de snaarinstrumenten extra uitgelicht in de muzieklessen. Om daar speciale aandacht aan te geven wordt er op 2 april een concert georganiseerd voor de leerlingen, ’s-morgens op locatie zuid, ’s-middags op locatie centrum. Zijn er  (groot)ouders die een snaarinstrument bespelen dan nodigen we hen bij deze graag uit om mee te doen aan deze concerten. Dat kan op beide locaties, maar ook op een van beide locaties als alleen een ochtend of middag beter uitkomt.

Graag opgeven bij de vakleerkrachten Wilma van der Schoot (centrum) of Marion van Eijk (Zuid).

wilma.vanderschoot@signumonderwijs.nl / marion.vaneijk@signumonderwijs.nl

Kerstviering
Kerstcommissie locatie zuid

We houden dit jaar samen met de kinderen een kerstdiner in de eigen groep op donderdagavond 20 december. Het diner begint om 17.30u en duurt tot 18.30u. Vanaf 10 december zal er in iedere groep weer een lijst hangen waarop de kinderen kunnen aangeven wat voor  hapjes ze gaan maken voor het diner.

Kerstcommissie locatie centrum

Op donderdag 20 december  vindt er een muzikale kerstviering plaats voor de hele locatie (van 11.00u  tot 11.30u). Later die dag van  17.30u tot 18.30u is er een gezellig kerstdiner. De inloop is vanaf 17.15u.

Alle leerlingen van Het Bossche Broek Centrum gaan kerstkaarten maken. De kerstkaarten maken zij voor mensen die in deze donkere dagen wel een kerstgroet kunnen gebruiken. Dit doen we vanuit de gedachte ‘samen de wereld mooier maken’. De kaarten worden door ouders van de kerstcommissie naar verschillende instanties weggebracht.

Oproep muzikale ouders centrum

Vind jij het ook altijd zo gezellig om toegezongen te worden als je het schoolplein oploopt voor het kerstontbijt of –diner? Heb je altijd al mee willen doen? Je bent van harte welkom!

Het kerstkoor op locatie centrum is op zoek naar ouders die gitaar of een ander instrument bespelen om hen te begeleiden nu hun gitarist is verhinderd. Ook ouders die mee willen zingen zijn van harte welkom.

Het gaat dit jaar om donderdagavond 20 december en 1 of 2 keer repeteren daaraan voorafgaand.

Horen we van je? Je kunt je aanmelden door te mailen naar Monique Wilmer. Haar mailadres is: mique69@zonnet.nl

Vanuit werkgroep workshopochtend (betreft het hele KC)

Na het grote succes van vorig jaar houden we op woensdag 27 maart 2019 wederom een
workshop -ochtend. Lees verder via onderstaande link...

OPROEP: Deel je beroep!!

 

Vanuit de units
Sint en piet commissie unit 1 centrum

We bakken in de week van 26 november pepernoten met de kinderen van unit 1. Hierbij worden we geholpen door vele ouders. Wij danken hen hartelijk voor hun hulp!

De kinderen mogen verkleed naar school komen op 5 december. Op 7 december mogen de kinderen een van de gekregen cadeaus meenemen. Daarnaast zullen er in en rondom de klas activiteiten plaatsvinden die aansluiten bij dit thema. I.v.m. de discussie rondom onze piet hebben wij dezelfde keuze gehanteerd als het sinterklaasjournaal, namelijk roetveegpiet.

Groep C3

Groep C3  gaat dinsdag 18 december een bezoek brengen aan de Kerststal. Dit is om 9u.

Groep C4

13 december van13u-15u gaan wij op excursie naar het Noord Brabants Museum;

19 december brengen wij om 9u een bezoek aan de Kerststal in de Sint Jan.

Groep Z4A en Z4B

Op donderdag 20 december vanaf 9u brengen de leerlingen van de groepen Z4a en Z4b een bezoek aan de kerststal in de Sint Jan. Een gids zal de kinderen met verhalen en weetjes door de kerststal leiden.

Groep C5

Donderdagmorgen 13 december gaat groep 5 van locatie centrum naar het Noordbrabants Museum voor een rondleiding met als thema Jeroen Bosch en Kerstmis.

Groep Z6A en Z6B

De groepen Z6A en Z6B gaan op dinsdagochtend 18 december samen kerst vieren. We gaan samen zingen en kijken naar een kerstspel dat door klasgenoten wordt opgevoerd.

Op donderdag 20 december gaan we 's morgens samen naar de Sint Jan. We krijgen uitleg over de betekenis van het kerstfeest en gaan daarna onder begeleiding  de kerststal bekijken.

Vanuit unit 3
Schoolkoor unit 3


De schoolkoren van Unit 3 geven op 13 december weer een presentatie voor de eigen unit. De (groot)ouders van de leden van de koren zijn daarbij ook van harte welkom.
Tijden van de presentaties:
Locatie centrum om 9u in de speelzaal
Locatie zuid om 13.30u in de speelzaal.
Aangezien de kinderen van te voren nog graag even repeteren kan men ook pas echt op deze tijden naar binnen.
De presentatie duurt ongeveer een half uur.

Groep Z7

Op dinsdag 18 december gaat groep 7 naar het Noordbrabants Museum. Hier gaan ze een origineel werk van Jheronimus Bosch bekijken, namelijk De Aanbidding der Koningen. Deze gaan ze vergelijken met opvolgers van dit werk. Daarbij krijgen ze ook nog een mooi verhaal te horen over de drie koningen.
 

Groepen Z7 en Z8 deelname SlimmerIQuiz

Groep Z7 en Z8 hebben deelgenomen aan de SlimmerIQuiz voor leerlingen uit groep 7 en 8. Deze werd georganiseerd door het St. Janslyceum. De leerlingen kregen niet de bekende weetjes of standaard rekenvragen, maar moesten gaan combineren én hun fantasie gebruiken. De klassenronde bestond uit een powerpoint met quizvragen. Koen, Giel en Kees uit groep Z8 bleken het sterkste team en zij mochten deelnemen aan de regionale finale  van SlimmerIQuiz op het St. Janslyceum. Aan deze scholenstrijd namen de basisscholen uit dezelfde regio deel.
Ook bij de regionale finale ging het goed met de jongens, want ze wonnen en mochten daarom op 14 november naar Amsterdam om het op te nemen tegen 22 andere teams van steeds 3 leerlingen uit groep 7 of 8. De finale vond plaats in de aula van de Universiteit van Amsterdam en werd gepresenteerd door Janouk Kelderman (presentatrice van het Klokhuis). Aansluitend mochten de kinderen nog een minicollege volgen en gratis een bezoek brengen aan NEMO.